Regulamin Wynajmu

1. Apartament wynajmowany jest na doby.

2. Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00. Zameldowanie w apartamencie możliwe jest do godziny 24. Zameldowanie po godzinie 24 jest możliwe w zależności od dostępności i wiąże się z opłatą w wysokości 150 zł.

3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić obsłudze apartamentu z wyprzedzeniem. Będą one uwzględniane w miarę możliwości. Przedłużenie pobytu może być objęte dodatkową opłatą w wysokości 100 zł.

4. Klucze do apartamentu zostaną przekazane w wynajmowanym lokalu, po podpisaniu umowy najmu.

5. Dokładny termin i godzina przyjazdu Gościa do apartamentu powinna zostać potwierdzona telefonicznie lub mailowo, najpóźniej na dzień przed przyjazdem, osobie odpowiedzialnej za rezerwację wskazanej przez Apartmore. W przypadku braku możliwości dotarcia przez Gościa do apartamentu na umówioną godzinę Apartmore zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przekazania kluczy.

6. Całość należności za pobyt powinna być uiszczona najpóźniej w dniu zameldowania w apartamencie.

7. Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty. Jeżeli dowód osobisty budzi wątpliwości osoby wyznaczonej do kontaktu z gościem, ma ona prawo poprosić o inny dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej.

8. Apartmore zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa który:
nie posiada dowodu tożsamości lub nie chce okazać dowodu tożsamości
znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

9. Gość za zgodą Apartmore może przenieść wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy na osobę trzecią, pod warunkiem przejęcia przez tą osobę wszelkich praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy. podczas poprzedniego pobytu

10. Podczas przekazywania kluczy osoba wprowadzająca udziela instrukcji dotyczących obsługi wybranych urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie apartamentu. Moment ten stanowi jednocześnie zapoznanie się ze stanem technicznym i ilościowym apartamentu i urządzeń się w nim znajdujących.

11. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament, jak i zawarte w nim sprzęty, został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń gościa.

12. Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody w Lokalu lub jego wyposażeniu oraz nieruchomości wspólnej, w tym w częściach wspólnych budynku, w którym położony jest Lokal, jak i w mieszkaniach sąsiadujących z Lokalem, nie wynikające z normalnego użytkowania Lokalu, wyrządzone przez Klienta oraz przez osoby przebywające z nim w Lokalu.

13. Gość jest zobowiązany do naprawienia szkód wyrządzonych Apartmore oraz osobom trzecim zarówno w Lokalu jak i w nieruchomościach wspólnych, w tym w częściach wspólnych budynku, jak i lokalach sąsiednich, przez siebie oraz osoby, za które ponosi odpowiedzialność. Klient zobowiązany jest do poinformowania Apartmore lub osoby upoważnionej o wszelkich usterkach, zniszczeniach lub szkodzie wyrządzonej przez niego i osoby, za które ponosi odpowiedzialność.

14. Tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Apartmore pobiera od Klienta, podczas wydawania kluczy do lokalu, kaucję. Kaucja podlega zwrotowi w dniu opuszczenia Lokalu, po potrąceniu równowartości szkód wyrządzonych przez Klienta oraz osoby, za które ponosi on odpowiedzialność.

15. Potrącenia należności Apartmore z kaucji nie wyłącza dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych szkód, których wartość przewyższa pobraną kaucję.

16. Obsługa apartamentu ma prawo bez zezwolenia Gościa wchodzić do wynajętego apartamentu w przypadku zauważenia zagrożeń na bezpieczeństwu gości lub mienia, lub w przypadku niestosowania się Gości do regulaminu apartamentu.

17. Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Jeżeli ilość osób okaże się większa niż podana przy rezerwacji Najemca zobowiązuj się zapłacić karę umowną w wysokości 200 zł za każdą dodatkową osobę za dobę. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby osób w apartamencie Apartmore może również odmówić wydania kluczy.

18. Przebywanie w apartamencie zwierząt jest niedozwolone. Złamanie tego zakazu skutkuje karą pieniężną w wysokości 300 zł za każdą zarezerwowaną przez Gościa dobę.

19. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, wyrobów tytoniowych i innych używek. W przypadku wyczucia zapachu wyżej wymienionych, Apartmore obciąży gościa kwotą w wysokości 500 zł za wywabianie zapachu.

20. Gość zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, zachowanie czystości w lokalu, na klatkach schodowych oraz w obrębie zajmowanego budynku i utrzymywania wynajętego apartamentu w należytym stanie

21. Jeżeli w skutek zakłócania przez Gości porządku przedstawiciel Apartmore zostanie wezwany do Apartamentu lub wezwana do interwencji zostanie Straż Miejska, Policja, Apartmore uprawniony będzie do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy klienta i jednocześnie ma prawo obciążyć Gościa kwotą 1000 zł kary.

22. W dniu wyjazdu Gość zobowiązany jest udostępnić Apartmore wynajmowany lokal w celu skontrolowania jego stanu.

23. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu klucze do Lokalu oraz piloty do bram wjazdowych (o ile rezerwacja obejmuje miejsce garażowe). Zagubienie klucza lub pilota obciążane jest dodatkową opłatą w wysokości 100,00 zł za sztukę

24. Wcześniejszy wyjazd Gościa, z przyczyn niezależnych od właścicieli apartamentu nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.

25. Do kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

26. Sądem właściwym dla rozwiązywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla Apartmore Joanna Winiarska